Ogólne warunki gwarancji i zgłaszania reklamacji

Korzystanie z usług świadczonych przez MCS Machinery Construction Service Sp. Z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. Piłkarskiej 25, jest jednoznaczne ze zrozumieniem i pełną akceptacją Regulaminu serwisu i świadczonych usług wraz z warunkami Ochorny Danych Osobowych RODO oraz Ogólnych warunków gwarancji i zgłaszania reklamacji.

Niniejsze zapisy dotyczą warunków gwarancji na usługi świadczone przez MCS Machinery Construction Service Sp. Z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, 66-400 przy ul. Piłkarskiej 25 i zgłaszania w związku z tymi usługami reklamacji na zrealizowane usługi.

 

 1. Funkcję gwaranta sprawuje MCS Machinery Construction Service Sp. Z o.o., ul. Piłkarska 25, 66-400 Gorzów Wlkp.
 2. MCS Machinery Construction Service Sp. Z o.o., gwarantuje usługobiorcy dobrą jakość oraz prawidłowe działanie maszyny / urządzenia objętej fakturą, zgodnie ze standardami przewidzianymi dla maszyn / urządzeń tego rodzaju, z zastrzeżeniem, że będzie ona / ono użytkowana/e zgodnie z przeznaczeniem, w normalnych warunkach eksploatacyjnych opisanych w instrukcji dołączonej do maszyny / urządzeń lub do faktury Gwaranta.
 3. Gwarant w standardzie udziela 6m-cy gwarancji na wykonane usługi od dnia wystawionej faktury za zrealizowanie usługi na rzecz maszyny/urządzenia. W przypadkach szczególnych może ten okres skrócić bądź wydłużyć w zależności od charakteru i specyfiki zlecenia, ze względu na szczególne okoliczności – o zaistnieniu takiej sytuacji gwarant zobowiązuje się poinformować usługobiorcę przed wykonaniem takiego zlecenia oraz okres ten zobowiązany jest wskazać na fakturze dot. maszyny/urządzenia.
 4. Gwarancja na zakupione części/podzespoły/płyny eksploatacyjne czy inne produkty sprzedawane przez MCS Machinery Construction Service Sp. Z o.o. udzielana jest standardowo na okres wskazany przez Producenta produktu, bądź na inny okres wskazany na fakturze obejmującej dany produkt.
 5. Naprawy gwarancyjne i reklamacyjne – po rozpatrzeniu zgłoszenia i uznaniu jego zasadności, na które gwarant ma do 3 dni roboczych – wykonywane są tylko i wyłącznie w siedzibie MCS Machinery Construction Service Sp. Z o.o. przy ul. Piłkarskiej 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski, chyba, że Gwarant wyrazi zgodę na wysłanie serwisu do miejsca, w którym urządzenie/maszyna się znajduje. Koszty przesyłki/przewozu, bądź koszty dojazdu serwisanta na miejsce ponosi usługobiorca/zleceniodawca.
 6. Wykonanie napraw gwarancyjnych/reklamacyjnych każdorazowo poprzedzone będą wstępnymi oględzinami urządzenia/maszyny, które na celu będą miały ustalenie rodzaju i przyczyny uszkodzenia oraz wstępne zakwalifikowanie zasadności naprawy w ramach reklamacji czy udzielonej gwarancji. Oględziny odbywać się będą w ustalonym miejscu zgodnie z pkt. 5, niniejszych warunków.
 7. Gwarant zastrzega iż na podjęcie czynności naprawczych ma do 14 dni roboczych uwzględniając w tym pkt. 5 i 6 niniejszych warunków. Przy czym termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku oczekiwania gwaranta na komponenty niezbędne dla realizacji tego zlecenia – po czym usługobiorca/zleceniodawca zostanie poinformowany.
 8. Każdorazowo zgłoszenie naprawy w ramach gwarancji lub reklamacji musi odbyć się (pod rygorem nieważności) za pośrednictwem formularza online, dostępnego na stronie gwaranta tj. mcsserwismaszyn.pl lub za pośrednictwem formularza zgłoszenia naprawy gwarancyjnej/reklamacyjnej dostępnego w siedzibie gwaranta przy ul. Piłkarskiej 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski. Po wysłaniu lub wypełnieniu w siedzibie, zgłoszenia reklamacyjnego czy gwarancyjnego – gwarant skontaktuje się we wskazanym w pkt.5 terminie celem ustalenia terminu dostawy maszyny do jego siedziby bądź ustalenia szczegółów dot. pkt. 5.
 9. Zgłoszenie reklamacyjne/gwarancyjne przedłożone do gwaranta nie wydłuża okresu gwarancji przez niego udzielonej. Gwarancja podlega wydłużeniu tylko o sam okres wykonywania naprawy.
 10. W przypadku stwierdzenia ingerencji w zakres wykonanej wcześniej przez gwaranta usługi – dopuszcza się odrzucenie reklamacji/zgłoszenia naprawy gwarancyjnej.
 11. Gwarancja jak i reklamacja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, normalnego zużycia podczas eksploatacji, naprawach polegających na dodatkowych regulacjach oraz czynności przewidzianych w instrukcji do wykonywania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt (konserwacja).
 12. Gwarant nie odpowiada za szkody poniesione przez zleceniodawcę/usługobiorcę – powstałe w wyniku opóźnień w realizacji naprawy gwarancyjnej.
 13. Gwarant nie odpowiada za transport maszyny do jego siedziby.
 14. Roszczenia gwarancyjne i reklamacyjne realizowane będą wyłącznie poprzez wykonanie dodatkowej naprawy urządzenia/maszyny lub w przypadku zakupionych w sklepie produktów – poprzez ich wymianę na wolne od wad.
 15. Eksploatacja, konserwacja lub przechowywanie sprzętu bez zachowania zaleceń określonych w DTR, powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych.
 16. Kupujący/Usługobiorca/Zleceniodawca będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Gorzowie Wielkopolskim. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce -Rozstrzyganie sporów konsumenckich-. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 informujemy, iż od dnia 9.01.2016 r., każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 17. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji/reklamacji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez zamawiającego/zleceniodawcę/usługobiorcę kopii faktury otrzymanej w ramach wykonanej usługi od MCS Machinery Construction Service sp. Z o.o. – lub innego dokumentu otrzymanego od MCS w ramach realizacji określonej usługi.
 18. W przypadkach nie określonych niniejszymi warunkami obowiązują zapisy Kodeksu Cywilnego.